KVKK

GENEL AYDINLATMA METNİ


1. AMAÇ

İşbu Aydınlatma Metni, Çağ Çelik - Ceyhun Günen’ne (“Şirket”), alışveriş yapmak, ziyaret etmek ve Şirket ile iş ilişkisi kurmak/yürütmek amacıyla gelen, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullanan müşteriler, ziyaretçiler, tedarikçiler, tedarikçilerin çalışanları , iş birliği içinde olduğumuz firmalar kısacası sayılanlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetler sırasında temas edilen tüm gerçek kişilere aitkişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesine yönelik ilkelerin neler olduğunun açıklanmasını amaçlamaktadır.

 

Şirketin gerçek kişi müşterisi,ziyaretçisi, tedarikçisi /tedarikçi çalışanları, iş birliği içinde olduğumuz firmalar ve her nam altında temas edilen gerçek kişi olmanız sebebiyle Şirket’e bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirket tarafından haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirket tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirket’e bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

 

Aydınlatma Metni ile Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere http://www.cagcelik.com/kvkk adresinde yer alan “Çağ Çelik - Ceyhun Günen”den (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

 

 1. İLGİLİ GERÇEK KİŞİLERİN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

 

Şirket, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir.

 

Şirket tarafından toplanan ve kullanılan, kişisel veriler özellikle şunlardır:

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

Kimlik Verisi

Müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, tedarikçilerin çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlardan ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;

· Ad-Soyad,

· T.C. Kimlik Numarası,

· Vergi Numarası,

· Uyruk Bilgisi,

· Anne Adı- Baba Adı,

· Medeni Hal,

· Nüfus Cüzdanı Seri Numarası,

· Nüfus Cüzdanı Sıra Numarası,

· Doğum Yeri,

· Doğum Tarihi,

· Cinsiyet Gibi Bilgeleri İçeren Ehliyet, Pasaport Nüfus Cüzdanı Sureti Gibi Belgeler,

· İmza/Paraf Bilgisi.

İletişim Verisi

Müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, tedarikçilerin çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlardan ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;

· Telefon Numarası,

· Faks,

· Açık Adres Bilgisi,

· E-Posta Adresi Bilgisi. (Dâhili Numarası ve Kurumsal E-Posta Adresi Dâhil)

Finansal Veri

Müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, tedarikçilerin çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlardan ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;

· Harcama Tutarı,

· Ödeme Bilgisi,

· Fatura Tarihi,

· Banka Hesap Bilgisi.

Hukuki İşlem Verisi

Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirket politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler).

Fiziksel Mekân Güvenlik Verisi

Müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, tedarikçilerin çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlardan ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;

· Fiziksel mekâna girişte ve mekânın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir.

Görsel/İşitsel Verisi

Müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, tedarikçilerin çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlardan ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;

· fotoğraf gibi kişisel verilerdir. Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç)

Pazarlama Verisi

Müşterilerden pazarlama amacıyla topladığımız;

· Çerez Kayıtları

gibi kampanya çalışması ile elde edilen veriler.

Müşteri İşlem Verisi

Müşterilerin satın aldığı ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi veriler.

· Fatura, senet, çek bilgileri,

· Sipariş ve Talep Bilgisi,

 

İşlem Güvenliği

Müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, tedarikçilerin çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlardan ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;

· IP Adresi Bilgileri,

· İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri,

· Log Kayıtları

gibi veriler.

Diğer Veriler

Müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerden, tedarikçilerin çalışanlarından, iş birliği içinde olduğumuz firmalardan, internet sitesi ve ağ bağlantılarını kullananlardan ve diğer üçüncü kişilerden toplanan;

· Fatura Tarihi,

· Belge Tarihi,

· Belge Kayıt Numarası Gibi Bilgiler.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL ŞARTLARI

 

Kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde ancak Kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir. Bu kapsamda Şirket kişisel verileri amaç ve faaliyetleri kapsamında Kanunda öngörülen hallerde ve ilgili kişinin açık rızası ile işlemektedir.

 

KVK Kanunu’nun 5’inci maddesine göre kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. İlgili kişinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı ve özgür irade ile açıklanmalıdır.

 

Kişisel veriler, yine KVK Kanununun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartların birisinin bulunması halinde, açık rıza olmaksızın da işlenebilmektedir.

 

Buna göre;

 

3.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi Halinde

 

Gerek KVK Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse diğer Yasa ve mevzuatlarda açıkça öngörülmesi halinde, kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmasa dahi işlenebilecektir. Şirket Kanunlarda öngörülmesi halinde açık rıza olmasa dahi kişisel verileri işleyecektir.

3.2. Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin Ya Da Bir Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması Halinde

İlgili kişinin açık rıza veremeyecek durumda olması veya rızasına hukuken geçerlilik tanınamadığı hallerde ve ayrıca ilgili kişinin ya da bir başka kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için zorunlu olması halinde Şirket tarafından kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 

3.3. Bir Sözleşmenin Kurulması Veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması Halinde

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde Şirket tarafından kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 

3.4. Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması Halinde

KVK Kanunu ile Şirket veri sorumlusu olup, Şirket hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla zorunlu olan kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebilecektir.

 

3.5. İlgili Kişinin Kişisel Verisinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması Halinde

Veri sahibinin herhangi bir yolla alenileştirmiş olduğu kişisel veriler Şirket amaç ve faaliyetleri için gerekli olması halinde açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 

3.6. Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması Halinde

 

Kişisel verinin işlenmesi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hallinde kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmaksızın işlenebilecektir.

 

3.7. İlgili Kişinin Temel Hak Ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması Halinde

 

Şirket’in meşru menfaatlerinin korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket tarafından kişisel veriler rıza olmaksızın işlenebilecektir.

 

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler yukarıda belirtilen KVK Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan şartlardan bir ve/veya birkaçına dayalı olarak ve bu şartlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

Şirket tarafından yukarıda sayılanlar dışında kişisel veri işlenme ihtiyacı ortaya çıkması halinde ilgili kişiden açık rıza alınarak veri işlenecektir.

 

4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

Kanun kapsamında hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde çalışanlarımızın açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde çalışanlarımızın açık rızası alınacaktır.

 

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde çalışanlarımızın açık rızası alınacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÖNTEMLER

 

Kişisel Verilerinizi,

 • Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, Şirketimizin yönetimi , matbu ve çevrimiçi formlar, telefon, faks, e-posta, kargo v.b. vasıtalarla elektronik ve/veya fiziki ortamdan ve güvenlik kameraları aracılığı ile toplanmakta ve işlenmektedir.
 • İnternet sitelerimiz, mobil site ve uygulamalarımız, çeşitli sosyal medya mecralarında ve adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (“SMS”), basılı ve elektronik formlar dâhil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,
 • Şirketimizin iş bağlantıları veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ HUKUKİ SEBEPLER

 

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlemekteyiz:

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyigerekli kılması,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya birbaşkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesiningerekli olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması içingerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizinişlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.
 • Açık rızanızın bulunması,

 

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVK Kanunu ve diğer mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelereuygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığımüddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel Verileriniz, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Yasal Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yönetilmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı Ve/Veya Güvenliği Çerçevesinde Gerçekleştirilmesi Gereken Faaliyetlerin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • Çalışanların İş Faaliyetlerinin Takibi Ve/Veya Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri Ve/Veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası Ve Güvenliği İle Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Şirket Yerleşkeleri Ve/Veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin, Sözleşme Süreçlerinin Ve/Veya Hukuki Taleplerin Takibi, Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden Sonra İşlem Geçmişine İlişkin Bilgilerin Uyuşmazlık Halinde Delil Olarak Kullanılması
 • Resmi Kurum Ve/Veya Kuruluşlardan Talep Edilen Bilgi Veya Belge İle Taleplerin Sağlanması Ve Kayıt Altına Alınması Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • Acil Durum Ve/Veya Olay Yönetimi Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası
 • Şirket Demirbaşlarının Ve/Veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
 • Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması Ve/Veya Yönetilmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Şirket Dışındaki Kişilerin Bilgiye Erişim Yetkisinin Tanımlanması Ve/Veya Denetimi
 • Verilerin Doğru Ve/Veya Güncel Olmasının Sağlanması
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi Ve/Veya İcrası
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Ve/Veya Hukuki Taleplerin Takibi
 • Satış Ve Pazarlama Analiz Çalışmaları İle Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yönetilmesi,
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satın Alma Süreçlerinin Planlanması Ve Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Üretim Ve Opreasyon Süreçlerinin Yönetilmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülme, Malhizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerin Yürütülmesi,
 • Finans Ve/Veya Muhasebe İşlerinin Takibi,
 • İş Faaliyetlerinin Verimlilik Ve/Veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,
 • Kurumsal Yönetim Faaliyetlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,
 • Şirketimiz Ürünlerinin Stok Ve/Veya Sevkiyat İşlemlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,
 • Lojistik Faaliyetlerin Yürütülmesi
 • Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması Ve Yürütülmesi,
 • Operasyon Ve/Veya Verimlilik Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya Uygulanması ,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Şirketin Finansal Risk Süreçlerinin Planlanması Ve/Veya İcrası,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Ve Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halindeve belirtilen amaçlar doğrultusunda;

 

Şirket, faaliyetlerini ve iş süreçlerini devamettirmek için,

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilere,
 • Tedarikçilerimize,
 • Hukuk, vergivb. Benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza,
 • Şirket yetkililerimize ve çalışanlarımıza,
 • Kanunen yetkili kamu kurumlarına,
 • Şirket adınakişisel veri işleyen yurt içinde depolama, arşivleme, bilişimteknolojileri desteği (sunucu, barındırma, yazılım,.), güvenlik alanlarında destekaldığımız hizmet sağlayıcılarımıza,

 

KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygunolmak şartıyla aktarabiliriz.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

Şirket tarafından işlenen bu veriler ilgili Kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülen süre boyunca saklanmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

Bununla birlikte; kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili Kanun ve mevzuatlarda öngörülen süreler dolmuş olsa dahi, işlenen kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilecektir. Bu saklama sürelerinin belirlenmesinde kişisel veriye bağlı ileri sürülebilecek her türlü hak ve talebe ilişkin zamanaşımı süreleri geçse dahi daha önce Şirket aleyhine yöneltilen benzer hak ve talepler de göz önüne alınarak belirlenecektir. Bu kapsamda saklanan kişisel veriler yalnızca hukuki uyuşmazlıklarda kullanılması gerektiğinde kullanılacak, başka herhangi bir amaç için bu verilere erişim sağlanmayacaktır.

 

10. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİ

Şirket tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7 inci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde ve belirlenen saklama sürelerinin sonunda ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen periyodik imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

Şirket, tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi aşamasında; kişisel veriler fiziksel olarak yok edilmesi, yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinerek yok edilir.

Şirket tarafından ayrıca kişisel verilerin niteliğine göre maskeleme teknikleri kullanılarak kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilerek anonimleştirilir.

Şirket kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler ile KVK Kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esasları da göz önüne alacaktır.

 

 1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 

11.1. Veri Sahibinin Hakları

 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.cagcelik.com//kvkk adresinden ulaşabileceğiniz Çağ Çelik - Ceyhun Günen Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

 

11.2. Başvuru Araçları

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

 

Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya

Noter vasıtasıyla

 

100.Yıl Bulvarı No:6 Ostim / Ankara – Türkiye

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yolu İle Başvuru

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

 

ceyhun.gunen@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

 

info@cagcelik.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 • Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilerek alınacaktır.

 

 • Şirket tarafından, yapılan başvuru ve talep haklı görülmesi halinde gereği gecikmeksizin yerine getirilecektir. Yapılan başvuru ve talebin reddi halinde ise, red gerekçesi ilgili kişiye başvuru ve talep dilekçesinde belirtildiği şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

 

 • Şirket tarafından başvuru ve talebin red edilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişinin başvuru ve talep cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı vardır.

 

 1. VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Çağ Çelik - Ceyhun Günen tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitabendüzenlenmiştir.

 

Ticari Unvan: Çağ Çelik- Ceyhun Günen

Adres : 100.Yıl Bulvarı No:6 PK 06370 Ostim / Ankara – Türkiye

Mersis No : 6445112763654442

Telefon No : +90 312 385 93 55

Faks No : +90 312 385 71 61

Mail Adresi : info@cagcelik.com

KEP Adresi : ceyhun.gunen@hs01.kep.tr