Çalışan Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

Çalışan Aydınlatma Metni VE ÇALIŞAN MUVAFAKATNAMESİ

 

 1. AMAÇ ve KAPSAM

 İşbu aydınlatma metni, 07.04.2016 tarihinden Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, işveren olarak veri sorumlusu sıfatıyla çalışanlarımıza ait kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve gerektiği durumlarda üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılması durumlarında çalışanlarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR

 İşbu Aydınlatma Metni ve Muvafakatname’de kullanılan;

 

 • “Çalışan” Şirketimiz çalışanlarını, stajyerlerini ve/veya Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri ve/veya temsilcilerini (“hepsi birlikte “Çalışanlar” olarak anılacaktır”) 
 • “Kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan’a) ilişkin özlük dosyasında yer alanlar da dahil olmak üzere her türlü bilgiyi;
 • “Özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan’ın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri; 
 • “Kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi 
 • “Veri Sorumlusu ” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi; 
 • “Veri İşleyen” veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ;
 • “Kanun” 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu İfade etmektedir.

 

 1. ÇALIŞANLARA AİT İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 İşbu aydınlatma metninin üç (3) numaralı ana başlığı altında düzenlenmiş olan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışanların aşağıdaki verileri işlenmektedir.

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin İçeriği

Kimlik Verisi

Çalışanın;

·                  Ad-Soyadı,

·                  T.C. Kimlik Numarası,

·                  Uyruk Bilgisi,

·                  Anne Adı- Baba Adı,

·                  Doğum Yeri,

·                  Doğum Tarihi,

·                  Cinsiyet Gibi Bilgeleri İçeren Ehliyet, Pasaport, Nüfus Cüzdanı Sureti Gibi Belgeler,

·                  İmza/Paraf Bilgisi,

·                  Fotoğraf.

İletişim Verisi

Çalışanın;

·                  Telefon Numarası,

·                 Açık Adres Bilgisi,

·                 E-Posta Adresi (Dâhili Numarası ve Kurumsal E-Posta Adresi Dâhil).

Finansal Veriler

Çalışanın;

·                  Ücret Detayları,

·                  Bordroları,

·                  Prim Hak Edişleri,

·                  Prim Tutarları,

·                   İcra Takip Dosyalarına İlişkin Dosya ve Borç Bilgileri,

·                  Banka Hesap Bilgileri,

·                  Asgari Geçim İndirimi Bilgisi,

 

Özlük Verisi

Çalışanın;

·                   Bordro Bilgileri,

·                    Hizmet Dökümü,

·                    Disiplin Soruşturması,

·                    İşe Giriş Belgesi Kayıtları,

·                    Özgeçmiş Belgeleri

·                    Askerlik Durumu,

·                    Sürücü Belgesi, 

·                   Çalışma Belgesi,

·                   Diğer Özlük Formları.

İşlem Güvenliği Verisi

Çalışanın;        

·                  Log Kayıtları,

·                  IP Adres Bilgileri,

·                  İnternet Giriş-Çıkış Bilgileri,

·                  Şifre ve Parola Bilgileri.

Hukuki İşlem ve Uyum Verisi

Çalışanın;

·                  İcra Takip Dosyalarına İlişkin Dosya ve Borç Bilgileri,

·                  Adli Makam Yazışma Bilgileri

Özel          Nitelikli

Kişisel Veriler

Çalışanın;

·                  Sağlık Bilgileri,  

·                  Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Verileri,

 

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi

Çalışanın;

·                 Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel verileri.

Görsel ve İşitsel Veriler

Çalışanın;

·                  Fotoğraf  

Eğitim Verisi

Çalışanın;

·                  Öğrenim Durumu,

·                  Sertifika Bilgileri,

·                  SRC Belgesi,

·                  Mesleki Yeterlilik Bilgileri,

·                  İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Bilgileri

Aile Bireyleri ve

Yakınları Verisi

Çalışanın;

·                  Eşi,

·                  Çocukları, İletişim Bilgileri.

Çalışma Verisi

Çalışanın;

·                  Unvanı,

·                  Çalıştığı Birimi,

·                  Bağlı Bulunduğu Amiri,

·                  İşe Giriş ve Çıkış Tarihleri,

·                  Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgileri,

·                  Çeşitli Kanunlarda Öngörülen Teşvikler Kapsamında Daha Önce Çalışmış Olduğu İşyerlerine Ait Bilgiler,

·                  Seyahat Engel Durumu,

·                  Çalışma Saatleri Bilgileri,

·                  İzne Ayrılış ve İzinden Dönüş Tarihleri,

·                  İzinde Bulunulacak Yer Ve İletişim Bilgileri v.b.

 

4.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

 

Çalışanların açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesi olup; aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı durumunda kişisel veriler, çalışanlarımızın açık rızası aranmaksızın Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Açık rıza haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir.

4.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Gerek KVK Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse diğer Yasa ve mevzuatlarda açıkça öngörülmesi halinde, kişisel veriler ilgili kişinin rızası olmasa dahi işlenebilecektir. Şirket, Kanunlarda öngörülmesi halinde açık rıza olmasa dahi kişisel verileri işleyecektir.

 • Fiili İmkânsızlık Nedeniyle Rızasını Açıklayamayacak Durumda Bulunan Veya Rızasına Hukuki Geçerlilik Tanınmayan Kişinin Kendisinin Ya Da Bir Başkasının Hayatı Veya Beden Bütünlüğünün Korunması İçin Zorunlu Olması Halinde

 Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde çalışanlarımızın kişisel verileri işlenebilecektir.

 

4.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Çalışanlarımızın taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

4.4. Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması halinde çalışanlarımızın kişisel verileri işlenebilecektir.

4.5. Çalışanlarımızın Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Çalışanlarımızın kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

4.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde çalışanlarımızın kişisel verileri işlenebilecektir.

4.7. Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Çalışanlarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

5. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kanun kapsamında hassasiyet arz eden kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu “özel nitelikli” kişisel veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde çalışanlarımızın açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde çalışanlarımızın açık rızası alınacaktır.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde çalışanlarımızın açık rızası alınacaktır.

 

 1. ÇALIŞANLARA AİT KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas etmeniz halinde, Şirketimizin Yönetimi, matbu ve çevrimiçi formlar, telefon, faks, e-posta, kargo v.b. vasıtalarla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmakta ve işlenmektedir.

 Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen hükümler çerçevesinde ve ayrıca bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI VE HUKUKİ NEDENLERİ 

Çalışanlara ait kişisel veriler;

 • İşveren ile çalışan arasındaki iş sözleşmesi gereği, iş ilişkisinin düzenlenmesi ve iş faaliyetlerinin planlanması, denetimi ve takibi,
 • Çalışanların görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuatları ile Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu başta olmak üzere kanunlar tarafından getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Her türlü insan kaynakları ve özlük uygulamalarının yerine getirilmesi amacıyla, Çalışanların işe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yapılması, Bordro ve muhasebe işlemlerinin yapılmasının sağlanması, Çalışanlara ücret ödemelerinin yapılması ile ücret planlamalarının gerçekleştirilmesi, çalışanların ücretli/ücretsiz izinlerinin planlanması ve takibinin sağlanması, Personel özlük dosyasının oluşturulması ve süreçlerinin yönetilmesi,
 • Çalışanlara sunulan yan hak ve menfaatlerin yerine getirilmesi, eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi, çalışanların performans/yetenek değerlendirme ve kariyer gelişimi süreçlerinin icrası,
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin uygulanması,
 • Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması,
 • Şirket bünyesindeki fırsat eşitliğini değerlendirmek ve aynı pozisyondaki çalışanlara eşit muamele yapmak amacıyla bu tür verilerin işlenmesinin gerekliliği,
 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması,
 • Sağlık sigortası poliçesinin düzenlenmesi,
 • Kartvizit basımının sağlanması,
 • İlgili mevzuatlar kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespit edilmesi ve hesaplanması,
 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması ve gelecek taleplerin yerine getirilmesi,
 • İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması,
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması,
 • Muhasebe, finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile bütçe planlamalarının yapılması, iç kontrol, denetim ve şirket içi /dışı raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Disiplin ve etik yönetimi süreçlerinin ifası,
 • Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi,
 • Şirketimizin hizmet verdiği/aldığı, birlikte çalıştığı tedarikçileri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen tüm operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşyerinin idaresi, işin yürütülmesi, işyeri politikalarının uygulanması,
 • Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması,
 • İşyeri menfaatlerinin sağlanması ve korunması,
 • Şirket fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
 • Şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Acil tıbbi müdahaleler, kan grubunun ve gerekli görüldüğü takdirde sağlık bilgilerinin paylaşılması,
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 • Bir hakkın tesisi ve kanunlar gereği, kullanılması veya korunması için özel nitelikli kişisel verinin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Şirket içi, ulusal veya uluslararası güvenlik ve gizlilik amacıyla gerekli olması veya ilgili adli veya idari makamlardan bu yönde bir talepte bulunulması,
 • Bilgi sistemlerinin kurulması ve güvenliğinin sağlanması ile hukuki süreçlerin ve davaların takip edilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla işlenmekte, korunmakta ve gerektiği durumlarda üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

 Çalışanlara ait kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarına ve yurt içinde yerleşik  iş yapılan özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine aktarılabilecektir

 Bu kapsamda ancak aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla çalışanlara ait kişisel veriler;

 • Kamu kurum ve kuruluşları ,
 • Çalışan ve işverene ait sigorta primlerinin yatırılabilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile
 • Bordro ve muhasebesel işlemlerin yürütülebilmesi amacı ile kullanılan muhasebe programına işlenen veriler ilgili muhasebe programını yazılım firması ile
 • Sağlık verileri, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi amacı ile işyeri hekimi ile
 • İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Firması ile
 • Çalışan ve işveren teşviklerinden yararlanabilmesi amacı ile İŞKUR veya danışman firmalar ile
 • Savunma hakkının kullanabilmesi için avukatlar ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğü amacı ile ilgili kurumlar ile
 • İşyeri idaresinin hukuka uygunluğunu sağlamak adına ve İcra ve İflas Kanun’u kapsamında işyerine gelen yazılara cevap vermek amacı ile danışman hukuk bürosu ile ve icra müdürlükleri ile
 • Kartvizit basımı amacı ile anlaşmalı olduğumuz firmalar ile
 • İşveren yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı olmak üzere Devlet Kurumları ile
 • Ödemelerin gerçekleştirilmesi amacı ile Türkiye Bankalar Birliği bünyesindeki bankalar veya diğer finansal kuruluşlar ile
 • Zorunlu bireysel emeklilik sistemi kapsamında Sigorta Şirketleri ile
 • Sağlık sigortası kapsamında Sigorta Şirketleri ile
 • Yurtdışı seyahatlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında aracı kurumlar ile
 • Bilişim teknolojileri desteği (sunucu, barındırma, yazılım, bulut, server v.b.) alanlarında destek alınan hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilmektedir.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya çalışanlarımızın başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİ

 Şirket tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7 inci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler Şirket tarafından alınacak karar ile veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Şirket, tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi aşamasında; kişisel veriler fiziksel olarak yok edilmesi, yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinerek yok edilir.

Şirket kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler ile KVK Kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esasları da göz önüne alacaktır.

 ÇALIŞANLARIMIZIN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI 

 • Çalışanlarımızın Hakları 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında, çalışanlar, kimliklerini ispat etmeleri koşulu ile aşağıdaki haklara sahiptir.

 • Kendi kişisel verilerine erişme
 • Hangi kişisel verilerin işlendiğini öğrenme
 • Kişisel verilerin kimlerle paylaşıldığını bilme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • İşveren tarafından işlenen kişisel verilerin nasıl ne şekilde saklandığını bilme
 • İşveren tarafından işlenen kişisel verilere işyeri içerisinde kimlerin erişebileceği öğrenme
 • Yanlış ve eksik işlenen kişisel verilen düzeltilmesini talep etme
 • Düzeltme veya silinme hakkının kullanıldığının kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini
 • İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep etme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.cagcelik.com/tr/kvkk adresinden ulaşabileceğiniz Çağ Çelik- Ceyhun Günen Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz.

 

 • Başvuru Araçları

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun bir biçimde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

 

 

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ

 

Yazılı Olarak Başvuru

Islak imzalı şahsen başvuru veya

Noter vasıtasıyla

 

100.Yıl Bulvarı No:6 Ostim / Ankara – Türkiye

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yolu İle Başvuru

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile

 

ceyhun.gunen@hs01.kep.tr

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

 

info@cagcelik.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 • Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilerek alınacaktır.
 • Şirket tarafından, yapılan başvuru ve talep haklı görülmesi halinde gereği gecikmeksizin yerine getirilecektir. Yapılan başvuru ve talebin reddi halinde ise, red gerekçesi ilgili kişiye başvuru ve talep dilekçesinde belirtildiği şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.
 • Şirket tarafından başvuru ve talebin red edilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişinin başvuru ve talep cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı vardır.

 

 1. VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Çağ Çelik- Ceyhun Günen tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir. 

 

Ticari Unvan: Çağ Çelik- Ceyhun Günen

Adres                 : 100.Yıl Bulvarı No:6 PK 06370 Ostim / Ankara – Türkiye

Mersis No       : 6445112763654442

Telefon No     : +90 312 385 93 55

Faks No            : +90 312 385 71 61

Mail Adresi      : info@cagcelik.com

KEP Adresi     : ceyhun.gunen@hs01.kep.tr